ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε. & ΕΠΕ

1) Υποχρεώσεις δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Από 1η Ιουλίου 2012 καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης των ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ σε εφημερίδες αρκεί να γίνει στο web site της εταιρείας . Αυτό προϋποθέτει το domain name που χρησιμοποιείται για το web site να είναι καταχωρημένο στο μητρώο σε αυτά τα στοιχεία.

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα  ο νόμος 4072/2012 αναφέρει τα παρακάτω:

Αρθρο 232
Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων
1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται µε δημοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µμητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, οι δημοσιεύσεις της προηγούμενης παραγράφου πραγματοποιούνται, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε µία ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Άρθρο 330
2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των Κεφαλαίων Δ΄, Η΄, Θ΄ και ΙΑ΄ του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος νόµου που αρχίζει έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει από 1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις.»

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, τα σχετικά ρεπορτάζ των εφημερίδων ανέφεραν ότι το άρθρο που αναφέρεται στην άρση της υποχρέωσης δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων σε έντυπα μέσα (εφημερίδες)  θα έχει ισχύ από τον Ιούλιο και κατά συνέπεια όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις θα δημοσιεύσουν τις οικονομικές του καταστάσεις για την χρήση 2011 με τα ως σήμερα ισχύοντα κατά περίπτωση (Δημοσίευση σε Οικονομική, Πολιτική και Τοπική εφημερίδα).

2) Λόγοι δημιουργίας νέου web sitedomain name

 • Δεν έχει εταιρικό site. Αντιμετωπίζονται περιπτώσεις όπου η εταιρεία δε διαθέτει κάποιο εταιρικό web site, αφού δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, η ύπαρξη ενός νομικού προσώπου να μην προϋποθέτει και κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα με ανάγκες επικοινωνίας. Πολλές εταιρείες συστήνονται και διατηρούνται καθαρά για λόγους φορολογικών διευκολύνσεων.
 • Δεν είναι εύκολο να κάνει προσθήκες. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η εταιρεία δεν έχει πρόσβαση στη διαχείριση και ενημέρωση του εταιρικού δικτυακού τόπου.
 • Δεν είναι κατοχυρωμένο στα φορολογικά στοιχεία της εταιρείας. Είναι προϋπόθεση του νόμου, ιδιοκτήτης του δικτυακού τόπου που δημοσιεύει τις λογιστικές καταστάσεις, να είναι η εταιρεία την οποία αφορούν. Περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτης είναι κάποιος από τους μετόχους προσωπικά, ή ακόμα και η εταιρεία που το υποστηρίζει, ΔΕΝ καλύπτονται.
 • ΔΕ ΘΕΛΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΜΕ ΤΟ SITE ΝΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Είναι προφανές ότι η εικόνα που προσπαθεί μια εταιρεία να παρουσιάσει μέσω του δικτυακού της τόπου, έχει κατά κύριο λόγο διαφημιστική προσέγγιση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι προς το συμφέρον της εικόνας αυτής η εύκολη πρόσβαση και στα οικονομικά της αποτελέσματα.
 • Ασυμβατότητα μεταξύ εταιρειών και δικτυακών τόπων. Ένας δικτυακός τόπος μπορεί να εκπροσωπεί έναν όμιλο εταιρειών, όπως αντίστοιχα και μια εταιρεία μπορεί να δημοσιεύει περισσότερους από έναν δικτυακούς τόπους.

3) Προτάσεις – Παροχές εταιρείας

 • Κατοχύρωση domain name στα στοιχεία της εταιρείας. Υποστηρίζονται domain names με κατάληξη .gr – .eu. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ιστοσελίδα πρέπει να είναι αποκλειστικά της Α.Ε. όχι εκπροσώπου, λογιστή, μετόχων, κ.λ.π.
 • Φιλοξενία του (Ετήσιο hosting). Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη φιλοξενία του domain name που θα κατοχυρωθεί, στους web servers που διαθέτει, με σκοπό τη δημοσίευση του αναγκαίου περιεχομένου. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ενεργοποίησης και νέων λογαριασμών e-mails.
 • Κατασκευή δικτυακού τόπου που θα υποστηρίζει ειδικά αυτό το περιεχόμενο. Μετά την ενεργοποίηση της φιλοξενίας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την κατασκευή των απαραίτητων ιστοσελίδων, όπου θα δημοσιεύονται:
  • Τα στοιχεία της εταιρείας
  • Τα αρχεία των λογιστικών καταστάσεων
  • Τα υποχρεωτικά προς δημοσίευση πρακτικά.
  • Ενσωμάτωση από την εταιρεία μας των προς δημοσίευση αρχείων που μας αποστέλλονται με e-mail. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, για το χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η σύμβαση υποστήριξης, να ενσωματώνει στο δικτυακό τόπο, τα αρχεία που η εταιρεία – πελάτης, μας αποστέλλει. Ο χρόνος απόκρισης ορίζεται σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες.

4)Τεχνική υποστήριξη για δύο έτη.

 • Ετήσια τεχνική υποστήριξη, 9:00 με 17:00 Δ-Π εκτός Αργιών μέσω εξειδικευμένου τεχνικού Συμβούλου του συστήματος E-TEL.GR

Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών αναλύεται ως ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
Εργασίες ΜΜ Ποσ. Τιμή Μον. Αξία
Ετήσια Σύμβση
Ετήσια Φιλοξενία Δικτυακού Τόπου ΕΤΟΣ

1

50.00 €

50.00 €

Ετήσια Κατοχύρωση Domain Name ΕΤΟΣ

1

20.00 €

20.00 €

Ετήσια Υποστήριξη Περιεχομένου ΕΤΟΣ

1

50.00 €

50.00 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

120.00 €

Ετήσια Σύμβαση Υποστήριξης ΕΤΗ

2

120.00 €

240.00 €

Καθαρή Αξία

240.00 €

Έκπτωση

25%

180.00 €

ΦΠΑ 23%

41.40 €

ΣΥΝΟΛΟ

221.40 €